REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ FUNDACJĘ AKADEMIA ORGANIZACJI OBYWATELSKICH W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA TREŚCI EDUKACYJNYCH

NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ KURSODROM

W Regulaminie określone zostały zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczących udostępniania treści edukacyjnych na platformie e-learningowej Kursodrom przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich z siedzibą w Warszawie (02-954), przy ul. Królowej Marysieńki 48, KRS 0000447236, tel. 22 5502810, adres e-mail: faoo@faoo.pl, strona internetowa: www.faoo.pl.

§ 1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)     FAOO – Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich;

2)     Kursodrom – platforma e-learningowa rozwijana i administrowana przez FAOO, zawierająca materiały edukacyjne przeznaczone dla zarządzających i specjalistów organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów non-profit, dostępna pod adresem www.kursodrom.pl;

3)     Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej na odległość bez jednoczesnej obecności stron, polegającej na udostępnieniu usługobiorcy treści edukacyjnych zamieszczonych na Kursodromie poprzez indywidualne konto użytkownika. Dostęp jest możliwy za pośrednictwem sieci Internet, za pomocą dowolnych urządzeń elektronicznych przeznaczonych do zapoznawania się z treściami zamieszczanymi w Internecie;

4)     Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez FAOO opisane w niniejszym Regulaminie;

5)     Usługodawca – Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO);

6)     Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług Kursodromu.

§ 2

1.      FAOO świadczy usługi na rzecz użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.      Za pośrednictwem Kursodromu FAOO świadczy usługi edukacyjne obejmujące udostępnianie kursów online, filmów edukacyjnych, nagrań webinariów, samouczków, narzędzi online i innych materiałów edukacyjnych; forum użytkowników oraz usługi informowania o zasobach i sposobach korzystania z Kursodromu.

§ 3

1.      Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z usług, opisanych w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

2.      Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3.      Użytkownik, który chce skorzystać z usług powinien dysponować sprzętem spełniającym wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy. Specyfikacja aktualnych wymagań jest dostępna na stronie Kursodromu.

§ 4

1.      Wszelkie prawa do treści zamieszczonych na Kursodromie przysługują FAOO lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez FAOO na podstawie odrębnych umów i zezwoleń.

2.      Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

3.      Publikacje udostępniane w ramach usług ani żaden ich fragment nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia FAOO.

§ 5

1.      Korzystanie z Kursodromu jest bezpłatne.

2.      Niezbędnym warunkiem korzystania z Kursodromu jest zarejestrowanie się każdej osoby chcącej korzystać z platformy oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.      Kursodrom jest platformą o edukacyjnym charakterze, a konieczność rejestracji i logowania ma zapewnić unikalny dostęp tylko właściwemu Użytkownikowi do jego konta. Niedozwolone jest przekazywanie swojego loginu i hasła do Kursodromu osobom trzecim.

4.      Użytkownik ma prawo do pełnego korzystania z zasobów Kursodromu (w ramach uzyskanego dostępu) w trybie online, zabronione jest jednak pobieranie materiałów (elementów grafiki, kursów i innej zawartości), chyba, że dany zasób jest wyraźnie oznaczony jako „do pobrania".

5.      Korzystanie z Kursodromu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa, w szczególności dotyczących ochrony wizerunku i dobrego imienia, przestrzegania praw autorskich oraz niedyskryminowania ze względu na płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, poglądy polityczne i inne.

6.      Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania na Kursodromie treści reklamowych dotyczących prowadzonych przez siebie i podmioty trzecie działań komercyjnych. Zamieszczanie informacji dotyczących działań edukacyjnych jest możliwe po akceptacji ze strony FAOO (admin@kursodrom.pl).

7.      W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, FAOO jako usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego zablokowania konta Użytkownika, podjęcia wszelkich koniecznych kroków w celu wyjaśnienia okoliczności związanych z naruszeniem postanowień Regulaminu i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z naruszenia.

§ 6

1.      Usługi dostępne za pośrednictwem Kursodromu zostały przygotowane z dochowaniem najwyższej staranności, pomimo to FAOO nie może zagwarantować całkowitej bezbłędności prezentowanych treści.

2.      FAOO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące rezultatem korzystania z Kursodromu czy zawartych na Kursodromie informacji. Ryzyko z tytułu korzystania z Kursodromu ponosi wyłącznie jego Użytkownik.

3.      FAOO może wprowadzać zmiany do wyglądu i funkcjonalności Kursodromu w dowolnym momencie, dochowując jednak należytej staranności w poinformowaniu Użytkowników o ich istocie.

4.      FAOO ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług w celu niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego. Ma również prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia w przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego.

5.      FAOO deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby utrzymać pełną dostępność usług Kursodromu, oraz aby zachować wszystkie zamieszczone treści i obrazy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, które mogą wystąpić ani za ich skutki.

§ 7

1.      Reklamacje dotyczące kwestii związanych z usługami można przesyłać na adres email: faoo@faoo.pl.

2.      Reklamację zawierającą krótki opis problemu, będącego podstawą złożenia reklamacji, należy składać nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

3.      Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania przez usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.      Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 22 października 2019 r.

5.      FAOO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie www.kursodrom.pl wraz z informacją o dacie ich obowiązywania. Korzystanie z usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza akceptację zmian.

 


Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 października 2019, 17:22